Postpensionisternes Landsforenings "Vedtægter april 2016" 

§ 1
Foreningens navn er: Postpensionisternes Landsforening (PL) Forenings hjemsted er det til enhver tid værende foreningskontors adresse.
 
§ 2
PL er tilsluttet Offentligt Ansattes Organisationer. PL har til formål at arbejde for opnåelse af de til enhver tid bedst mulige pensionsvilkår for foreningens medlemmer og deres efterladte, at virke for gennemførelse af sager af økonomisk og social betydning for medlemmerne, samt styrke sammenholdet mellem pensionisterne indbyrdes.
PL udgiver medlemsbladet ”Posthornet” og sender orientering til de lokale foreninger/klubber om spørgsmål, der kan have interesse for pensionister.
PL afholder kurser mv. samt arrangerer møder med de lokale foreningers og klubbers formænd, og samarbejder med andre organisationer i ind- og udland.
 
 
§ 3
Adgang til at blive medlem har enhver, der med pension eller efterløn forlader PostNord, TDC eller BG Bank (GiroBank). Samme adgang har til enhver tid disses ægtefæller eller samlevere, selv om de ikke har eller har haft ansættelse i PostNord, TDC eller BG Bank (GiroBank). Adgang til at blive medlem har endvidere alle medarbejdere i PostNord, der er i aktiv tjeneste eller på rådighedsløn, samt disses ægtefæller eller samlevere.
Indmeldelse kan ske ved indsendelse af udfyldt indmeldelsesblanket med opgivelse af fulde navn og adresse, stillingsbetegnelse og cprnummer. For efterladtes vedkommende opgives ægtefælles stilling..
Medlemmerne hæfter alene med det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.
Udmeldelse skal ske skriftligt med 3 måneders varsel. Ved udmeldelse kan der ikke gøres krav på nogen del af PL's formue eller ejendom.
 
§ 4
Lokalforeninger/klubber kan tilmeldes PL under forudsætning af, at PL acceptere det. Tvivlstilfælde afgøres af PL's bestyrelse.
Lokalforeningers/klubbers vedtægter skal tilsendes PL før optagelse kan finde sted. Ved ændringer i vedtægterne skal nye vedtægter fremsendes til PL.
De enkelte lokalforeningers/klubbers medlemslister skal hvert år i januar måned indsendes til PL.
 
§ 5
Generalforsamlingen er PL's øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i PL`S eget blad ”Posthornet”og på hjemmesiden.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 1. marts. Indkomne forslag udsendes i kopi til de lokale formænd.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er mindst følgende:
1. Velkomst
2. Valg af stemmeudvalg og dirigent
3. Beretning
4. Regnskab/Budget
5. Fastsættelse af honorar
6. Indkomne forslag
7. Valg i henhold til § 8
8. Eventuelt
 
Alle medlemmer har ret til at deltage i PL`s generalforsamlinger.
Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til deltagerantal.
Alle deltagere har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre der begæres skriftlig afstemning.
Alle afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed (se § 14).
Kun tilstedeværende medlemmer er valgbare. Uagtet denne bestemmelse kan genvalg finde sted under fravær, såfremt der foreligger skriftligt tilsagn.
Ved ordinære generalforsamlinger godtgør PL afholdte rejseudgifter med billigste offentlige transport for 1 anmeldt deltager fra hver lokalforening/klub, der er tilmeldt PL.
Lokalforeninger/klubber med mere end 100 medlemmer kan få godtgjort rejseudgifter for 1 deltager for hvert påbegyndt 100 medlemmer.
PL`s bestyrelse, revisor og suppleanter betragtes ikke som delegerede fra de enkelte lokalforeninger/klubber.
 
§ 6
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 250 medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom vedlagt begrundet dagsorden.
Kun de på dagsordenen opførte emner kan behandles.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes til afholdelse senest 3 uger efter anmodningen er modtaget.
 
§ 7
Kontingentet til PL, som betales forud, beregnes som 17% af 1,85% af skalatrin 12 stedtillæg II og reguleres i takt med lønudviklingen.
Kontingentet opkræves månedsvis ved kassererens foranstaltning, og kan trækkes ved pensionsudbetalingen, over lønkonto, girokonto eller lignende.
Bestyrelsen kan, når omstændighederne taler herfor, beslutte, at kontingentet for grupper eller enkeltpersoner kan afvige fra foranstående.
Hvis et medlem kommer i mere end 3 måneders restance, betragtes vedkommende som udmeldt.
 
§ 8
Bestyrelsen består af formand og kasserer samt 5 bestyrelsesmedlemmer. Herudover er der valgt 1 bestyrelsessuppleant, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
I lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer,  1 revisor og 1 revisorsuppleant.
I ulige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Alle valg gælder for 2 år.
Ved valgene skal der tilstræbes en bred repræsentation såvel organisatorisk som landsdelsmæssigt.
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand.
 
§ 9
Formanden har ansvar for den daglige ledelse og er sammen med den øvrige bestyrelse overfor generalforsamlingen ansvarlig for PL`s virksomhed og økonomi.
Bestyrelsen kan ansætte den fornødne hjælp til PL`s daglige drift samt meddele prokura.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden/næstformanden samt 3 af dens medlemmer eller indkaldte suppleanter er tilstede.
Formanden indkalder bestyrelsen, så ofte han finder det nødvendigt, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.
Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 7 dages varsel. Under formandens forfald remplaceres han af næstformanden.
 
§ 10
Kassereren er ansvarlig for føringen af PL`s regnskab, medlemskartotek og kontingentopkrævningen.
PL`s midler – indsættes i et pengeinstitut.
Kassereren skal på bestyrelsesmøderne holde bestyrelsen orienteret om økonomien.
PL hæfter overfor tredjemand med foreningens formue. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt.
Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet skal være afsluttet, så det kan fremlægges for bestyrelsen senest 1. marts.
 
§ 11
Regnskabet revideres af 2 revisorer valgt på den ordinære generalforsamling. Det af kassereren udarbejdede årsregnskab skal være revideret inden 1. april.
Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
 
§ 12
Formanden har ansvaret for, at der føres forhandlingsprotokol ved bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Formanden har tillige en sekretær der skal bistå med det skriftlige arbejde.
 
§ 13
Bestyrelsen er ulønnet, dog modtager formanden et honorar, som fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsens kontorholdsudgifter, rejseudgifter og udgifter ved møders afholdelse refunderes efter regning.
 
§ 14
Til vedtagelse af ændringer af PL`s vedtægter kræves, at forslaget opnår mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
 
§ 15
Ophævelse af Postpensionisternes Landsforening kan kun ske, når det vedtages af en generalforsamling og mindst 2/3 af samtlige medlemmer ved en urafstemning stemmer herfor. Vedtages ophævelsen bestemmer en ny generalforsamling, hvorledes PL`s eventuelle formue mv. skal anvendes.
 
Således vedtaget på generalforsamlingen den 7. april 2016
 
 

 

POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING

Prangervej 42   -   DK-7000 Fredericia   -   Tlf. +45 75 92 60 23 (kl. 9 - 14 (13))