Ordinær Generalforsamling 2018

 

 

 

 

Dato                              12. april 2018

Mødested:                                                 Messe C, 7000 Fredericia

Antal tilmeldte:                                         220 medlemmer

 

 

 

                                           

                                                                 

Mødets dagsorden:        1. Velkomst.

                                                                 2. Valg af stemmeudvalg og dirigent

                                                                 3. Beretning

                                                                 4. Regnskab/Budget

                                                                 5. Fastsættelse af honorar

                                                                 6. Indkomne forslag

                                                                 7. Valg i henhold til vedtægterne

                                                                 8. Eventuelt

                                                                

1.Velkomst

Landsforeningens Formand, Johnny Madsen indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til deltagerne. Der var en speciel hilsen til 70 års fødselaren Henning fra Sydhavsøerne. Velkomsten blev afsluttet med et minuts stilhed for de vi har mistet i løbet af året.

Herefter blev ordet videregivet til Jørn E.E. Nielsen, der havde et kort oplæg omkring trygfonden.

2. Valg af stemmeudvalg og dirigent

Bestyrelsen foreslog Peter Andersen som dirigent, der takkede for valget og overtog mødeledelsen. Efterfølgende blev der valgt stemmeudvalg. Peter Andersen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet i henhold til vedtægterne, dagsorden blev ligeledes godkendt. Der blev redegjort for de praktiske forhold inden Peter Andersen gav ordet til Johnny Madsen for aflæggelse af bestyrelsens beretning.

3. Beretning

På flere punkter har året været et normalt år. Altså et år der kører med de aktiviteter og ting som det skal. Og vi har i bestyrelsen haft øje, som vi plejer, på vores økonomi, passe på økonomien, forøge den hvis vi kan, og samtidig kunne udføre alle de aktiviteter vi gerne vil. Økonomien hænger jo også sammen med medlemstallet, og siden vi var samlet sidst har vi mistet 90 medlemmer, så i dag har vi 4.900 medlemmer. Og det er flere end forventet. De sidste par år har vi budgetteret med en afgang på 150 om året. Så det er én af grundene til at vi – på trods af at have mistet 90 – har en rimelig god økonomi og kommer ud igen i år med et pænt overskud, ligesom de to foregående år.

Medlemstilgang hænger jo nøje sammen med hvad der sker med vores gamle arbejdsplads Post Danmark. Og der sker utroligt meget i denne tid. Det er svært at spå om personalesituationen og hvornår der kommer et stort fald. Men det kommer. Vi forventer nye medlemmer, fordi posten er i gang med at tilbyde fratrædelsesordninger for at reducere personalet drastisk. Og vi ved af erfaring, at nogle af dem, der forlader posten – og arbejdsmarkedet – melder sig ind i PL.

Ud over ovenstående er vores økonomi også styrket ved at vi får et tilskud fra Feriefonden for de sider vi bringer i Posthornet der omhandler feriehusene, samt tilskud fra Interesseforeningen.

Vi har gjort det til en tradition hvert år i september, at holde en bestyrelseskonference som et 12 – 12 møde. Der gennemgår vi de store klumper, der kræver noget mere tid og diskussion, og bl.a. også faldet i medlemstal.

I år skal vi også diskutere en anden ting på bestyrelseskonferencen, som har stor betydning, nemlig det, at vi har fået en opsigelse fra HK Post af den aftale der ligger vedrørende kontingentbetaling for de medlemmer i PL der kommer fra det gamle Dansk Post og Giro Forening. Og det skal vi finde ud af, hvordan vi tackler. Opsigelsen vil gælde fra 1. januar 2020, så vi har noget tid til at tænke alternative løsninger for de berørte medlemmer.

Det er sådan, og har været i mange år, at HK Post betaler halvdelen af kontingentet til PL for de medlemmer i PL, der kommer fra HK Post og også er medlem af afdelinger i HK Post. Det gør HK Post for at kompensere medlemmerne, så de kan være medlem begge steder, uden at betale mere, end hvis de alene var medlem af PL. Fra 1. januar 2020 har HK Post ikke længere økonomi til at betale halvdelen af kontingentet til PL. Så derfor er opsigelsen afsendt. Og det gode er, at vi har god tid, så vi kan tænke over, hvad vi skal gøre. Og jeg har aftalt med Eigil, at når engang der skal informeres om dette, så kan vi lave informationen sammen.

Vi er meget stolte i Landsforeningen over vores klubber. Vi har stadig 55 klubber. Og vi kan se at der er gang i aktiviteterne i de lokale klubber. Det er nogle fine programmer der lægges frem, og man kan se, at nogle klubber selv arrangerer ture, nu også til udlandet, og det er sådan lidt nyt, at der er kommet gang i det, sågar nogle der også er fløjet udenlands.

Vi har mange klubber der er ved at have 30 års jubilæum, så klubsystemet har været rigtig godt kørende i mange år. Og klubberne er en af hjørnestenene i vores forening, og jeg kan tilføje, at netop i dag vil I ude i klubberne modtage klubtilskud. Og igen i år er det forhøjet, fordi I også skal have del i den gode økonomi foreningen har lige nu.

En af vores store aktiviteter er kurserne i Rørvig. Og det er en stor fornøjelse, at vi stadig har økonomi til at lave kurserne, som jeg synes er fremragende, hvor man både får noget ind mellem ørerne men også får hygget sig med gamle kollegaer. Og der har været fuld tilmelding plus ventelister til alle kurserne. I 2017 havde vi 5 kurser, da vi også have det kursus vi kalder ”EU-turen”, som i år gik til Belgien og Luxemburg mm. Her i 2018 har vi 4 kurser på Rørvig Centret.

En anden aktivitet vi også vil fortsætte så længe der er økonomi til det, er Formandsmødet, der afvikles som et 12 – 12 møde. I år den 6. – 7. november. Det har vi holdt de sidste 3 år, hvor vi diskuterer situationen i PL, får hørt et interessant og spændende emne – sidste år var det Henrik Dam Kristensen og året før var det Hans Jørgen Bonnichsen – og ikke mindst lavet gruppearbejde som inspiration til de lokale klubbers aktiviteter. Formandsmødet som 12 – 12 møde, vil blive bevaret længst muligt, for vi kan høre på tilbagemeldingerne, at det er noget I synes I får meget ud af.

Vi har et fast punkt på dagsordenen til bestyrelsesmøderne, og det er vores blad og vores hjemmeside. På vores kommende bestyrelseskonference her i september 2018 vil vi have en dybere snak om vores blad Posthornet. Og nogen af Jer har fået det nye nummer, det har jeg ikke selv. Det er afhængigt af om man bor et sted, hvor der er post en gang om ugen, og hvilken ugedag det er. Det aktuelle nummer er lidt tyndt, så vi vil drøfte om vi enten kan komme mere relevant i bladet, eller ændre de 5 numre til 4, så det bliver et kvartalsblad.

Vores hjemmeside prøver vi at gøre så aktuel som muligt og når I ser den røde postkasse køre rundt, så gå op under ’seneste nyt’, så er der noget nyt.

Vi har haft besøg på vores kontor i Fredericia af SKAT den 4. oktober 2017. Årsagen var ikke at de havde hørt at vi drak sort kaffe, men at SKAT havde nedsat en gruppe, der skulle tage ud til ca. 500 foreninger, for at tjekke om det kontingent de indberetter nu også er fradragsberettiget. Det var et godt møde og to meget sympatiske personer der mødte op. De fortalte, at normalt kan en pensionistforenings medlemmer ikke trække kontingent fra i skat. Men vi kunne så fortælle, at vi heller ikke er normale i vores forening. Vi kunne fortælle, at vi sidder i OAO’s (Offentlige Ansattes Organisation) forhandlingsudvalg, at vi sidder i OAO’s repræsentantskab og at vi står som selvstændig forhandlingsberettiget organisation i OAO. Og vi betaler også kontingent til OAO. Helt på linje med de øvrige faglige organisationer. Og det vidste de ikke i SKAT. Vi fik et fint referat og har ikke hørt noget siden. Vi har indberettet som vi plejer, og I kan se på Jeres årsopgørelse at det figurerer og er accepteret.

Så har vi jo stadig en lille rest tilbage af Nordisk samarbejde, men der er ikke meget gang i det samarbejde må jeg sige. Vi har holdt et møde i Oslo, hvor vi kunne hilse på den nye formand fra Sverige og vende situationen. Og vi mødes de 3 formænd fra Danmark, Norge og Sverige i Oslo –forbindelse med nordmændenes landsmøde den 15. – 16. maj i år. Vi må se, hvordan det fremtidige samarbejde kan køre, men lige nu er der altså ikke meget gas i den ballon.

Jeg vil nævne lidt om vores gamle firma, der nu hedder Post Nord, Danmark. Men jeg kan ikke slippe at kalde det Post Danmark stadigvæk. Vi har et godt samarbejde med Post Danmark, men som jeg også nævnte sidste år, så er det baseret på én person, og det er Hans Erik Lindquist, som er HR direktør. Og det skyldes jo, at han er den eneste tilbageværende postperson fra den tidligere ledelse i Post Danmark. De øvrige i ledelsen i Post Nord, Danmark kommer andre steder fra end det tidligere Post Danmark. Og når jeg siger et godt samarbejde, så er det jo også fordi vi igen i år har fået et tilskud til foreningen fra vores gamle arbejdsplads. Vi har også fortsat to årlige møder – og det er så med Hans Erik Lindquist – og det næste møde har vi den 23. april.

Det sidste år har været ret problemfyldt for Post Danmark, med kæmpe udfordringer pga. faldende postmængde, stort underskud, kæmpe reducering af personale, politisk diskussion om hvem der skal betale underskuddet, EU-afgørelse om staten må betale aftrædelsesordninger til de danske tjenestemænd osv. osv. Det har været svært og op ad bakke for Post Danmark. Spørgsmålet er, hvornår toppen er nået og man kan se lys fremover?

Det er heller ikke forbigået vores opmærksomhed, at den svenske faglige organisation, som har b-sidens pladser i bestyrelsen, men tidligere har overladt to pladser til den danske faglige organisation – nu har sat sig på samtlige poster, med den begrundelse, at de ellers ikke tror der kan komme en politisk løsning.

Det er en mærkelig begrundelse og en mærkværdig oplevelse.

Vi står midt i overenskomstforhandlingerne på det offentlige område. Og det er lykkedes os at få OAO med på kravet om, at tjenestemandspensionen naturligvis skal reguleres ud fra det samlede resultat, ikke kun ud fra de generelle lønstigninger. Altså den samlede lønsum som OK-resultatet ender med. Så vi ikke får udhulet vores pension. Vores pension bliver i øvrigt kun reguleret med 80% af lønstigningen på det offentlige område. Dette krav blev videreført af CFU, der er det centrale forhandlingsudvalg for de offentligt ansatte. Og det synes jeg er godt gået og meget opløftende.

Vi må så se, hvad slutresultatet bliver, men lige nu følger vi alle med i yderst højspændte forhandlinger med truslen om en storkonflikt på hele det offentlige område. Skal samfundet bløde på grund af Løhde?

Jeg kan oplyse, at her fra PL har vi ikke afsendt strejkevarsel. Og vi har ikke modtaget lock-out.

Jeg tolker at forligsmanden (som i øvrigt er en kvinde) vil trække parterne gennem en hård mølle for at nå frem til et forlig. Og sker det ikke kan det tænkes, at hun udsætter konflikten endnu to uger. Men lad os se, hvad der sker, vi bliver klogere i næste uge.

Jeg vil slutte af med at kigge lidt på fremtiden. For os i bestyrelsen har det stor betydning at fokusere på at få nye medlemmer, at gøre opmærksom på vores eksistens alle de steder det er muligt og fortælle hvad vi laver. At vi har en pensionistforening med 55 klubber der fungerer fint ud over hele landet, at vi har et kontor som servicerer medlemmer og klubber og som man altid kan ringe til. Vi vil gøre alt det vi kan for at hverve nye medlemmer og bevare en god økonomi. Men vi kan selvfølgelig ikke på nogen måde se bort fra, hvad der sker i Post Danmark. Det bliver vi nødt til at tage bestik af.

Og så vil vi diskutere grundigt igennem hvad vi gør med opsigelsen af kontingentbidrag til vores medlemmer fra HK Post for at se hvilken spiselig løsning der kan skabes for de medlemmer.

Det var hvad jeg havde til beretningen for denne gang, sluttede Johnny Madsen og sendte en tak til de fremmødte, til bestyrelsen og til de ansatte på kontoret, Lotte og Lisa.

4. Regnskab/Budget

Kasserer Per Lindgaard gennemgik årsregnskabet for 2017. Årets resultat udviste et overskud på kr. 338.990. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Det omdelte budget for 2018 blev ligeledes gennemgået, og taget til efterretning.

Per Lindgaard kunne desuden oplyse at årets frimærkepenge var sat til udbetaling på dagen. Også i år med et ekstra tilskud pr. medlem.

 

5. Fastsættelse af honorar

Det årlige honorar til formanden på kr. 30.000 blev vedtaget uændret.

 

6. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

 

7. Valg i henhold til vedtægternes § 8

-     Johnny Madsen blev genvalgt som formand.

          Leif Aage Hansen, Birthe Johansen samt Frede Lærke Petersen blev alle genvalgt til bestyrelsen.

          Bent Aunsbjerg blev genvalg som Revisor.

         Hans Jørgensen ønskede ikke genvalg som Revisor suppleant. Bestyrelsen foreslog Erik Nielsen fra Fredericia som blev valgt uden modkandidat.

Alle valg var enstemmige og med akklamation.

 

8. Eventuelt

 

Johnny Madsen fik ordet og takkede for genvalget.

Peter Andersen afsluttede generalforsamlingen, med tak til forsamlingen, og ønsket om en god tur hjem.

 

 

Johnny Madsen                           Peter Andersen                               Lisa Mogensen

Formand                                      Dirigent                                          Referent                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING

Prangervej 42   -   DK-7000 Fredericia   -   Tlf. +45 75 92 60 23 (kl. 9 - 14 (13))