Postpensionisternes Landsforenings generalforsamling 2017

 

Referat


 

 

Ordinær Generalforsamling

 

 

 

 

 

Dato                                 6. april 2017

Mødested:                                                         Messe C, 7000 Fredericia

Antal tilmeldte:                                                232  medlemmer

 

 

Mødets dagsorden:          1. Velkomst.

                                                                              2. Valg af stemmeudvalg og dirigent.

                                                                              3. Beretning

                                                                              4. Regnskab/Budget.

                                                                              5. Fastsættelse af honorar

                                                                              6. Indkomne forslag.

                                                                              7. Valg i henhold til vedtægterne

                                                                              8. Eventuelt.

 

 

                                                                

1. Velkomst

Landsforeningens formand, Johnny Madsen åbnede generalforsamlingen og bød velkommen til deltagerne. Derefter gav formanden ordet til Tjenestemændenes forsikring der havde et kort indlæg.

Da Johnny Madsen igen tog ordet, lød der en særlig velkomst til Eigil Johannesen fra HK Post&Kommunikation, samt til de tidligere formænd i Landsforeningen, Jørgen Ebbesen og Henning Dam Krag. Lars Chemnitz var desværre forhindret i at deltage.  

Derefter bad Johnny Madsen forsamlingen rejse sig, og med et minuts stilhed at mindes de medlemmer, vi i løbet af året har mistet grundet dødsfald.

 

2. Valg af stemmeudvalg og dirigent

Ifølge dagsordenen skulle der vælges stemmetællere og dirigent. Bestyrelsen foreslog de yderste m/k i midterrækken som stemmeudvalg og Peter Andersen som dirigent.

Peter Andersen takkede for valget som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægterne. Peter Andersen redegjorde derefter for de praktiske forhold – frokost mv. og gav ordet til Johnny Madsen for aflæggelse af bestyrelsens beretning.

 

3. Beretning

Siden vi har været samlet sidst, så har bestyrelsen haft det sædvanlige arbejde med at forsøge at få medlemmer, passe på vores penge i foreningen og lave de aktiviteter som vi gerne vil.

Selvom vi må regne med og, har budgetteret med, en medlemstilbagegang i 2016, så viste året, at vi var 2 flere ved slutningen af året end ved starten. Det har været meget positivt for vores økonomi. Vi er overbevist om, at medlemstilgangen skyldes, at det går skidt for Post Danmark, at mange får fratrædelsesordninger eller holder selv op – og mange af dem vælge så Postpensionisternes Landsforening. Man kan kynisk sige, at det der er skidt for nogle – er godt for andre. Post Danmark står til at skulle spare 4.000 stillinger, og hvis bare halvdelen melder sig ind hos os, så får vi jo fremgang uden lige. Vi havde dog hellere set, at det gik godt for Post Danmark, som jo er vores fødekæde til at holde vores forening i live på langt sigt. Men det ser sort ud.

Hovedemnet i år på den kommende bestyrelseskonference bliver at udarbejde en plan for de problemer et Post Danmark i frit fald kan give for vores landsforening – så vi kan være på forkant med udviklingen. Kan vi fortsætte alene? Skal vi slå os sammen med nogle andre? Kan vi skrue ned for økonomien, så vi kan fortsætte så længe som muligt? Hvis faldet af ansatte i Post Danmark fortsætter, vil der ikke gå lang tid, før vi er flere i vores pensionistforening end de aktive. Og det er virkelig trist.

Vi har stadigvæk 55 klubber, men flere oplever medlemstilbagegang. Generelt er der stadig en god aktivitet, hvilket vi også kan se af klubbernes programmer i Posthornet. Og de fleste har haft 20 og 25 års jubilæum, og nu begynder det at blive 30 år. Der er i dag udsendt klubtilskud, som vi nok skal kalde det fremover – i stedet for frimærkepenge – for det er jo næsten ikke til at købe frimærker i dag. Tilskuddet er suppleret med et ekstraordinært beløb i år pga. den gode økonomiske situation vi har lige nu. Det skal naturligvis også komme klubberne til gode.

Vores aktiviteter med kurser er fortsat uændret i 2016 og vi regner med, at det er der økonomi til også i de nærmeste år. I 2017 er der jo også EU kursus, hvor turen går til Belgien. Og det er rigtig gode tilbagemeldinger vi får fra deltagerne i kurserne.

I 2016 blev der igen afholdt Formandsmøde i Rørvig som et 12 – 12 møde med overnatning. Der har i 2015 og 2016 været så gode erfaringer med 12 – 12 mødet, at vi har tænkt os at, fortsætte på denne måde i 2017, den 7. – 8. november. Udover sidste nyt fra landsforeningen giver det tid til forskellige emner og for at få nogen interessante personer op og fortælle nogle nyheder, ikke mindst Hans Jørgen Bonnichsen kom med et yderst interessant og tankevækkende oplæg om sikkerhedssituationen og PET’s arbejde. Og endelig - så får I også mulighed for om aftenen at sidde og sludre sammen, og vi får mulighed for at sludre med Jer. Den der 2. halvleg – nogle kalder den 3. halvleg – den skal man ikke underkende, den er guld værd.

Vores hjemmeside er ændret så det er mere tydeligt når der er nyheder – se efter den røde postkasse.

Vores blad, Posthornet, udkom i 2016 med 5 numre – mod 6 tidligere. Det er bestyrelsens indtryk, at de 5 numre fungerer som det skal. Og vi har samtidig, på foranledning af Lotte og Lisa på kontoret, fået forhandlet en ny pris med trykkeriet, så vi årligt sparer små 100.000 kr. Vi er nået dertil nu i omkostninger på bladet, at portoen er højere end trykning af bladet.

I 2016 havde vi formandskabet for Nordisk Post Pensionist Union – NPPU. Herefter overtages det af Norge. Vi må nok se i øjnene, at et fortsat samarbejde, ikke mindst nordisk træf, er meget vanskeligt. På Nordisk Post Træf i Norge i 2016 deltog ingen fra Danmark og kun ganske få fra Sverige. Det er økonomien der gør fælles arrangementer svært.

Vi har fortsat et godt samarbejde med Post Danmark primært båret igennem af Hans Erik Lindquist. Og vi har modtaget støtte på 315.000 kr. for 2017. Vi har møde om foråret, hvor vi gensidigt laver status og ligeså til mødet i efteråret, som suppleres med drøftelse og beslutning om tilskud til foreningen fra Post Danmark. Med posten generelt går det jo virkelig dårligt. Og det er svært at bevare optimismen. Lige nu ligger bolden hos politikerne for at redde stumperne. Og det diskuteres voldsomt, hvem der skal betale underskuddet. Så det er de to finansministre i hhv. Danmark og Sverige, der skal blive klar over, hvad de egentlig vil.

Samarbejdet omkring det faglige med de andre pensionistorganisationer i det tidligere SC fortsætter i et uformelt forum. Og den kommende store opgave er overenskomstforhandlingerne i 2018, hvor vi mødes den 20. juni 2017 for at sammenstille vores krav til ok-forhandlingerne, så der kommer de samme krav. Vi har nu forhandlingsret via OAO (Offentlige Ansattes Organisation), hvor vi i øvrigt er den 3. største medlemsorganisation.

Som afslutning vil jeg sige lidt om fremtiden. Og fremtiden for landsforeningen vil jo fortsat være at prøve at få så mange medlemmer som muligt, bevare vores aktiviteter samt få en god overenskomst for statspensionisterne i 2018. Og hvem vi skal forhandle med ved vi jo heller ikke rigtig. Lige nu er det Kristian Jensen, men man ved jo aldrig. Nogle politikere har det jo med at klatre op i træer – og falde ned igen. Så man ved aldrig hvad der sker. Og så bliver det jo en opgave at holde sammen på butikken så længe vi kan, bevare det gode forhold til Jer, medlemmerne og klubberne og bevare det gode forhold til vores gamle arbejdsplads og naturligvis et godt forhold til Jer, der kommer fra det faglige system indenfor posten. Vi følger nøje med i, hvad der sker i det faglige. Vi fryder os, når det går godt, og vi har ondt af Jer lige nu når I sidder med de problemer I gør. Selvom vi er i en situation hvor det går vores arbejdsplads rigtig dårligt, så synes jeg det går godt for vores landsforening. Og de problemer der er kommet og kommer fremover, dem skal vi nok finde ud af at tackle. Tak skal I have.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 

4. Regnskab/Budget

Kasserer Per Lindgaard gennemgik det omdelte årsregnskab for 2016. Årets resultat udviste et overskud på kr. 583.113,00. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Per Lindgaard udtrykte at det var en fornøjelse at være kasserer i et så formidabelt år.

Det omdelte budget for 2017 blev gennemgået og taget til efterretning.

Herefter kunne Per Lindgaard fortælle forsamlingen at Landsforeningens klubtilskud i 2017 er udbetalt med et ekstraordinært tilskud på kr. 20,00 pr. medlem.

 

5. Fastsættelse af honorar

Formandens honorar blev vedtaget uændret på kr. 30.000 årligt.

 

6. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

 

7. Valg i henhold til vedtægterne

På valg var:

Peter Andersen, Næstformand – modtog genvalg

Per Lindgaard, Kasserer – modtog genvalg

Karsten Jensen, Bestyrelsesmedlem – modtog genvalg

Frank Vinding, Bestyrelsessuppleant – modtog genvalg

Jacob Christiansen, Revisor – modtog genvalg

Ole Halskov Christiansen, Revisorsuppleant – modtog genvalg.

Alle blev genvalgt enstemmigt, uden modkandidater og med akklamation.

 

8. Eventuelt

Johnny Madsen fik ordet, og rettede en tak til bestyrelsen samt personalet på kontoret, for det gode samarbejde.

Peter Andersen afsluttede generalforsamlingen og ønskede de fremmødte en god tur hjem.

 

 

 

                                                                                                                                  

Johnny Madsen                            Peter Andersen                          Frank Vinding

Formand                                       Dirigent                                     Referent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING

Brovadvej 51, Erritsø   -   DK-7000 Fredericia   -   Tlf. +45 75 92 60 23 (kl. 9 - 14 (13))