Formandsmødet 2018
klik på billedet for at forstørre
 
Læs referatet fra mødet d. 6.- 7. nov. under billederne
 

 

Af Frank Vinding

 

Vi holder stadig.

 
På en strålende solskinsdag med skyfri himmel mødtes 50 Formænd fra alle landets Lokalklubber til årets Formandsmøde den 6. og 7. november. Og Rørvigcentrets motto: ”Højt til himlen, Havet lige her. Tid til øjeblikket”, levede stemningen og de fremmødte fuldt op til. Der var høje tanker, bølgende debat og gruppearbejde og tid til seriøse øjeblikke. Fremtiden har udfordringer. Det blev debatteret. Og problemerne blev seriøst behandlet. Men Landsforeningen lever. Og lever stadig godt. De fleste steder også lokalt.
 
Formanden for PL, Johnny Madsen, bød velkommen og gav en orientering om status i Landsforeningen
 
Det positive
 
Vi holder medlemstallet. Trods afgang får vi nye medlemmer. Det skyldes formodentlig de nedskæringer der er i Post Nord, Danmark, hvor de ældre afskedigede tjenestemænd i et vist omfang melder sig ind i Postpensionisternes Landsforening (PL). Hver uge får vi nye medlemmer. Der falder også gamle fra. Vi er en pensionistforening med medlemmer oppe i årene – så vi har medlemmer der forlader foreningen, fordi de afgår ved døden.
 
Når medlemstallet kan fastholdes får det en positiv indflydelse på vores økonomi. Vi har de seneste år budgetteret med et fald på 150 medlemmer hvert år. Når dette fald ikke kommer, så har det betydet et overskud de seneste år, så vi kan polstre vores bankbog til dårligere tider. Og vi får også et overskud i 2018. Så det er rigtig positivt, at vi kan holde skindet på næsen rent økonomisk.
 
Og det betyder jo også, at vi kan fastholde vores aktiviteter: Kurser, klubtilskud, formandsmøde, generalforsamling mm. Vi er lige nu ikke i en situation, hvor der skal skæres ned.
 
Skal jeg blive i det positive, så har vi jo fortsat, og har altid haft, et godt samarbejde med posten, vores gamle arbejdsplads. Vi får besøg af Hans Erik Lindquist i morgen, hvor han vil give en status for posten. Vi har hele vejen igennem haft et godt forhold til posten og det forventer vi også fortsat. Posten har støttet Landsforeningen økonomisk. Det har sikret og bibeholdt medlemsaktiviteter. Og det er vi utroligt glade for.
 
Vi har også et super godt samarbejde med vores faglige organisationer. Det er Lars Chemnitz fra 3F Post og Eigil Johansen fra HK Post og Kommunikation vi snakker med.
 
Johnny Madsen opsummerede det, der foregik ved overenskomstforhandlingerne i foråret. Det tegnede til en storkonflikt. Men det endte med en aftale. Først på det område Dennis Kristensen havde. Hans dilemma var: skal man sige nej, når kravene for ens egne medlemmer er indfriet? Dennis synes det ikke.
 
Og han blev derefter hårdnakket beskyldt for at springe fra musketereden. Det er ikke min opfattelse at det var tilfældet. Musketereden ændrede sig fra at være en ed på, at lærerne skulle indgå i reelle forhandlinger til at blive en ed, som lærerne opfattede som en opbakning til deres krav. Og sådan kan man ikke forhandle. Det er jo at give lærerne vetoret på de andres bekostning. Konsekvensen af de første aftaler blev jo heldigvis, at de fleste andre områder også fik aftaler. Og det var nok bedre end en storkonflikt. Fagforeningerne havde udtaget nogle til konflikt, men staten fik lockoutet resten – så alle skulle konflikte, hvis det var der, det endte. Samfundet var gået helt i stå, hvis det var blevet til en konflikt.
 
OK-processen har været lang og sej. Men resultatet kan vi være tilfredse med.
 
Det problematiske
 
HK Post og Kommunikation betaler i dag halvdelen af kontingentet til PL for dem, der også er medlem af HK Post og Kommunikation. Det kan de ikke magte mere. Så denne aftale er opsagt med udgangen af 2019. Det er ikke gjort for at genere HK medlemmerne i PL. Der er simpelthen ikke længere økonomi til det i HK Post og Kommunikation. Det er positivt, at aftalen er opsagt med så langt et varsel, så vi kan nå at tilrette fornuftige forhold for vores medlemmer fra HK Post og Kommunikation. Og bestyrelsen indstiller, at alle medlemmer af PL fra 2020 betaler samme kontingent – og har samme rettigheder. Altså at medlemmer i PL fra HK Post og Kommunikation også får flere muligheder når deres kontingent stiger.
 
Johnny orienterede om, at PL har haft besøg af SKAT. SKAT har en undersøgelse i gang om, hvorvidt vi må trække vores kontingent fra i skat, ligesom en anden fagforening. De har fået dokumentation for, at vi er en forhandlingsberettiget organisation via medlemskab af OAO, og derfor at vores medlemskontingent er nøjagtig ligesom en fagforenings – og derfor fradragsberettiget. Vi har ikke hørt noget siden denne dokumentation er indsendt. Vi forventer at sagen dermed er afgjort.
 
Johnny orienterede om, at vores udlejer, Lindpro, har sat hele ejendommen til salg, altså også vores lejemål. Lige nu giver det ingen problemer. Vi har et uopsigeligt lejemål frem til 2022. Men hvad siger den nye ejer? Lindpro lukker og flytter til Vejle. Måske skal vi finde nye lokaler, i hvert fald senest i 2022. Vi tror der kan findes en løsning på den situation.
 
Johnny orienterede om at Lotte Post stopper den 1/12 efter 7½år hos PL. Det betyder, at der skal tænkes nye tanker om bemandingen på Landsforeningens kontor. Lisa bliver heldigvis, så der køres videre med den erfaring og viden, der er oparbejdet på kontoret. Hvordan kontoret fremover skal bemandes bliver en aktuel opgave for bestyrelsen.
 
Gruppearbejde
 
Efter status for Landsforeningen var der gruppearbejde, hvor der var 3 hovedspørgsmål grupperne skulle forholde sig til – plus alt det andet, der af naturlige årsager også snakkes om, når formænd mødes på tværs af landet.
 
Afrapportering fra gruppearbejdet på de 3 spørgsmål var:
 
1. Formandsskifte i Lokalklubberne – foreligger der en plan?
 
Det er klubbernes vedtægter, der bestemmer hvordan det foregår.
 
Nogle steder er det meget svært – nærmest umuligt – at finde en ny formand.
 
Der er nogle klubber der ikke vælger formand, kun bestyrelse, og så konstituerer de sig efter valget med formand, næstformand og kasserer.
 
Hvis klubben uddelegerer arbejdsopgaverne til alle bestyrelsesmedlemmerne, er det måske ikke så tung en opgave at påtage sig det formelle ansvar som formand.
 
Under alle omstændigheder er det en god ide at tage diskussionen i den lokale bestyrelse og afdeling.
 
2. Hvad gør lokalklubben for at skaffe nye medlemmer, og hvordan fastholder vi de nuværende?
 
Der forsøges at få kontakt til de kolleger i Post Danmark, som holder op og går på pension. Men det er problematisk, fordi der ofte ikke er viden om hvem det er der stopper. Kun hvis der er en god lokal tillidsrepræsentant, som orienterer om, hvem der stopper. Posten giver alle der stopper folderen: ”Fyraften for sidste gang” som fortæller om Postpensionisternes Landsforening. Det er en mulighed for nye medlemmer.
 
At fastholde medlemmerne sker gennem lokale aktiviteter som medlemmerne er glade for.
 
3. Forslag til hvordan Landsforeningen kan hverve nye medlemmer
 
Der er medlemmer i klubberne som ikke er medlem af PL, så det vil være godt lokalt at tage diskussionen og pege på de fordele og muligheder, der er med et medlemskab af PL.
 
Mund til mund metoden er ofte den bedste.
 
Efter afrapportering var der middag og socialt samvær.
 
Status for Post Nord, Danmark
 
Efter morgensang på 2. dagen, bød formanden velkommen til Hans Erik Lindkvist, som fremlagde status for Post Nord, Danmark.
 
Postens grundlæggende økonomiske problem er en drastisk faldende brevmængde. I en del år har brevmængden faldet med over 20% årligt. Det kræver store tilpasninger på omkostningssiden, og det er personale der er den største omkostning. Dog ser det ud som denne kurve er ved at vende, og underskuddet i posten forventes at blive mindre end de forrige år. Underskuddet forventes på 0 kr. i 2020.
 
Den svenske del af Post Nord tjener rigtig gode penge. Ejerne har aftalt, at får svenskerne underskud, så skal de klare det selv, ligesom den danske del nu skal.
 
Posten i Danmark blev et statsejet aktieselskab i 2006 og har leveret et ganske godt overskud i mange år.
 
Det gør det ikke lige i disse år, men kurven er vendt – trods et kolossalt fald i brevmængden.
 
Hans Erik nævnte også, at vi modtager rigtig mange kina-breve, småpakker nærmere betegnet, fra Kina. Kina er kategoriseret som et u-land og har derfor særligt gode portoforhold hos andre landes postvæsener. Post Nord arbejder på – gennem UPU (Universal Postal Union) at få ændret dette, da man ikke kan påstå at Kina, hvor enormt meget til resten af verden produceres, kan betragtes som et u-land. Portoafregningen med Kina giver Posten i Danmark et underskud på ca. 100 mio. årligt. Det er ikke fair. Vi forventer at der kan rykkes på det forhold, så vi ikke skal have tab på 100 mio., men måske bare på 80 mio. Ud over dette, så fragtes småpakkerne fra Kina verden rundt med fly. Og det er jo ikke så heldigt i forhold til klima og co2 udslip.
 
Nethandel på danske net sider er kraftigt faldende i procent – ikke nødvendigvis i faktiske tal, for udenlandsk nethandel er voldsomt stigende – så derfor vil pakker fra udlandet stige. Og afregningen bør derfor være i orden.
 
For at nå et resultat uden underskud kræves personalereduktioner. I år bliver personalet reduceret med 1.800 årsværk. Det er tjenestemandsansatte på særlige vilkår der er tale om. Ca. 4-500 har fået frivillig aftræden med 2 års løn. Resten med rådighedsløn i 3 år. Yderligere 200-250 udestår. Herefter vil finansieringen fra ejerne (på 1,4 mia., red.) være opbrugt og virksomheden vil være på niveau med den plan, som blev lagt. Planen er samlet set gennemført 10 måneder hurtigere end forudberegnet.
 
I ultimo 2013 var der 11.500 ansatte og ultimo 2018 er der 6.800 tilbage, heraf 1.100 tjenestemænd på særlige vilkår. Og går vi endnu længere tilbage kan der mønstres over 25.000 ansatte. Der er langt fra 6 til 25. ”Når jeg så tænker på, at det rydder overskrifterne i aviserne når Region Sjælland skal afskedige 170 medarbejdere, så tænker jeg: okay, ikke mere. Men det går naturligvis voldsomt ud over medarbejderne om så antallet er 170 eller 20.000. Det er jo alvorligt for dem, der bliver ramt”. Lige nu – alt andet lige – står vi ikke i en situation hvor posten skal blive ved med disse massive fyringer. Vi kan ikke sige om de 6.800 forbliver antallet af ansatte, det afhænger af hvad der sker fremad. Men det virker som tallet der endes på.
 
Der har været mange påstande om, hvorvidt indskuddet på de 1,4 mia. fra staten nu også bliver brugt til rådighedsløn eller om det er en skjult statsstøtte til posten, for at udkonkurrere andre distributører. Hertil kan siges klokkeklart, at hvert eneste bilag og hver eneste krone revideres af Deloitte. Det sker vist ikke andre steder, heller ikke i SKAT. Så sandsynligheden for, at vi i posten kan tage disse penge og smide et andet sted hen er lig med 0.
 
Posten har store imageudfordringer. Kvaliteten er sådan set rigtig god med 97% kvalitetsopfyldelse. Men på trods af dette er postens image flosset i offentligheden. Det er træls, at et brev er 5 dage undervejs. Det alene giver dårligt image. Der går også mange historier om, at posten ikke afleverer pakker, men bare en seddel. En del af disse påstande skyldes, at når folk vælger forsendelse/porto, når de foretager nethandel, så vælger de den billigste porto, men glemmer – eller får ikke læst – at pakken så afleveres i en pakkeboks, hvor modtageren selv skal hente den. Q-brevene skal afleveres i postbutikken, ikke i postkassen. Og man kan ikke bruge almindelige frimærker på Q-breve. Disse fejl hos afsenderen giver også anledning til dårlig omtale, selvom det ikke er postens kvalitet der fejler, men derimod afsenderen. Uanset dette så er det et paradoks at have en høj og god kvalitet på det man sælger, men så lav et image fordi stemningen i befolkningen på forhånd er, at et brev på 5 dage simpelthen er for dårligt.
 
De politiske drøftelser om fremtidig postaftale og befordringspligt er så småt gået i gang. Dansk Folkeparti ønsker et rent dansk postvæsen. Ledelsen i Posten forholder sig ikke til politik. Vi gør, hvad ejeren ønsker, og det gør vi loyalt. Det er vores opgave, som Hans Erik Lindkvist udtrykker det. Men vi er også nødt til at påpege, hvad konsekvenserne af de politiske beslutninger er. F.eks. at der skal skydes penge i Posten hvert år, hvis man ønsker omdeling fra dag til dag, eller hver anden dag, i hele landet til en ’flad tier’! Og de 250 mio. der er nævnt, er langt fra nok. Så det vil være fornuftigt, hvis politikerne har en ”Prisseddel” at gå ud fra, når de skal forholde sig til de forskellige beslutninger. Så kan der ud fra denne prisseddel træffes kvalificeret beslutning om, hvad politikerne ønsker for Danmark på postområdet. Og det de ønsker – det gennemfører vi – til den pris det kræver.
 
I 2020 kommer posten til at køre rundt, dog ikke med overskud der er værd at nævne, men det er jo så også med breve omdelt på 5 dage. Et rent dansk postvæsen er heller ikke rationelt overfor vores internationale kunder. I dag har de én aftale med Post Nord, der dækker hele Norden. Hvis vi går tilbage til nationale postvæsener, så skal de store internationale kunder, f.eks. tyske Zalando, lave aftaler med hvert enkelt postvæsen. Og det vil de opfatte som bøvlet og urationelt. Den overvejelse skal også tages med - mister vi så en overskudsgivende kunde?
 
Afslutning
 
Vores formand, Johnny Madsen, takkede Hans Erik Lindkvist for sit gode oplæg om Posten i Danmark, og i øvrigt for det gode forhold, der er mellem Postpensionisternes Landsforening og Posten i Danmark, som ikke mindst han er garant for.
 
Vi fik en status på Landsforeningen og på Posten i Danmark. Vi fik snakket om lokalafdelingernes problemer i gruppearbejdet. Og vi fik løst verdenssituationen i går aftes i Postillonen. Så alt i alt et rigtig godt Formandsmøde.
 
Inden vi sagde farvel orienterede Tommy Kristensen om, at klubben på Købmagergade ophører med årets udgang. Det har ikke været muligt at finde en ny kasserer, og medlemstallet falder. Tommy takkede Formandsmødet for godt samvær og gode input.
 
Johnny Madsen afsluttede derefter med en tak for denne gang og kom godt hjem.
 
 
 
 

 

POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING

Prangervej 42   -   DK-7000 Fredericia   -   Tlf. +45 75 92 60 23 (kl. 9 - 14 (13))